++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf    แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)