++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ผู้บริหารและบุคลากร

   ⦿ ผู้บริหาร          

  64 adisaksanpng  
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
:
:
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
 
64 noppadolaum 64 darawanyan 64 sudarattean
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร


:
:
:
:


ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี
รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
099-1194499


 
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์
รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1603
หรือ 091-8199041
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร


:
:
:
:


อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
099-3541782


 
  64 pirompho  
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:
:
:

นางภิรมย์  โพธิคำ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1612
หรือ 081-1901425
 
 


   ⦿ งานบริหารทั่วไป          

64 suchadacha 64 iradamua  
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาวสุชาดา  ชั่งดวงจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)
งานเบิกจ่ายสำนักวิทยบริการฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
หรือ 081-849684
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาวไอลดา  เมืองนามา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
หรือ 096-7935500
 


   ⦿ งานวิทยบริการ          

64 kanjananar 64 aumnuaybun 64 napapornjan
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางกาญจนา  นรินทร์
นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน)
งานฐานข้อมูลออนไลน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1608
หรือ 086-1634179
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นายอำนวย  บุญณรงค์
บรรณารักษ์
งานวารสารสิ่งพิมพ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1601
หรือ 091-0055382
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาวนภาพร  จันทร
บรรณารักษ์
งานบริการยืม-คืน หนังสือ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1602
หรือ 092-4376781
     
64 buranamal 64 warapornpit 64 warapanket
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาวบูรณา  มาลา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อโสตทัศน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1610
หรือ 095-1631969
 
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาววราภรณ์  พิทักษ์
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1606
หรือ 088-8486041
 
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร

:
:

:
:

นางสาววราพรรณ  เกตุแก้ว
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1606
หรือ 081-0054188
 
64 nathawancha 64 jidapanhu 64 ploypilinvit
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวณฐวรรญษ์ ใช่ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาทรัพยากรและสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวจิดาภา หนูอินทร์
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวพลอยไพลิน วิทิตพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1600


   ⦿ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ         

64 yupadeechi 64 chonlatispho 64 sarottub
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวยุพดี  ฉิมอ่อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างาน)
งานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นายชลธิศ  โพธิประภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
0-3272-0536-9 ต่อ 1201
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นายสาโรช  ทับรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
     
64 nantawitdat 64 somruthaikla 64 pakkapatpue
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1201
 
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวสมฤทัย  กลัดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
 
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1203
 
64 anuwatjom    
ชื่อ
ตำแหน่ง

อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:

:
:
นายอนุวัฒน์  จำปาเกตุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1203