++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ          
 
 
 contractคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 contractการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 contractคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561