-\\- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ -//-
การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ...

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ...

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่...

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562       เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ...

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม...

 • การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

  การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

  วันพุธ, 11 กันยายน 2562 15:26
 • การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

  การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

  วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 12:33
 • นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour...

  วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 15:40
 • การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

  การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

  วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 12:40
 • นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่...

  วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 09:47
 1. Facebook
 2. new Books

กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
--------------------------------------
 
เพื่อให้การสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์   ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ทำมาตรฐานกลาง และกำหนดระยะเวลาการสอบดังนี้
 
1. ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ประกอบด้วย
    1.1 ความหมายและความสำคัญของระบบปฏิบัติการ      
    1.2 คำสั่ง การสร้าง การสำเนา การลบ การบีบอัดและยกเลิกการบีบอัด เกี่ยวกับไฟล์ และโฟล์เดอร์      
    1.3 คำสั่งพื้นฐานโปรแกรมจัดการเอกสาร      
    1.4 คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมตารางการทำงาน      
    1.5 การค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่      
    1.6 สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์      
    1.7 จัดการเอกสารหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน      
    1.8 สร้างเอกสารประเภทตารางได้      
    1.9 สร้างเอกสารจดหมายเวียนได้      
    1.10 ออกแบบงานด้วยโปรแกรมตารางการทำงานตามที่ระบุ      
    1.11 ออกแบบการนำเสนอตามที่ระบุได้
 
2. ผลการประเมิน   นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบให้ได้คะแนนรวมร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยมีค่าคะแนนและระดับคะแนนดังนี้      
    คะแนน 80 – 100      คะแนนเท่ากับ  PD       ผ่านดีเยี่ยม      
    คะแนน 60 – 79        คะแนนเท่ากับ  P         ผ่าน      
    คะแนน  0 –  59        คะแนนเท่ากับ  F         ไม่ผ่าน    
    หากสอบครั้งแรก "ไม่ผ่าน" ให้สมัครสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง กรณี สอบครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมและมีการประเมินผลจากการฝึกอบรมตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
 
3. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
ลำดับ รายการ ปีการศึกษา 1/2559 สถานที่สอบ
1 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
2 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 10 – 15 ตุลาคม 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
3 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 25 - 30 ตุลาคม 2559
ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
4 อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 7 – 12 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
5 สอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 7 – 12 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 
***หมายเหตุ กำหนดวันปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 pdf ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 
 

การใช้งาน Office365

17 มิถุนายน 2559
การใช้งาน Office365