-\\- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ -//-
การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ...

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ...

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่...

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562       เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ...

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม...

 • การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

  การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562

  วันพุธ, 11 กันยายน 2562 15:26
 • การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

  การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2562

  วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 12:33
 • นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour...

  วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562 15:40
 • การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

  การประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6/2562

  วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 12:40
 • นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่...

  วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 09:47
 1. Facebook
 2. new Books

ข้อปฏิบัติการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
--------------------------------------
 
1. นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสอบ
2. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ
3. ห้ามทุจริตการทำข้อสอบทุกกรณี (หากตรวจพบ ให้ยุติการสอบและออกจากห้องสอบ)
4. นักศึกษาอ่านคำสั่งในข้อสอบให้ละเอียด กรณีสงสัยให้สอบถามผู้คุมสอบเท่านั้น
5. ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าระบบเพื่อเข้าทำข้อสอบภาคทฤษฎี (ออนไลน์)
6. นักศึกษาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (หากรับโทรศัพท์ขณะสอบถือว่าทุจริตการสอบ)
7. บันทึกข้อมูลในไดร์ที่กำหนดเท่านั้น (ไดร์ D:) โดยสร้างชื่อโฟล์เดอร์เป็น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ตัวอย่าง 581234567 นฤมล มานะยิ่ง 
    (หากเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลในไดร์อื่น จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ)
8. ไม่อนุญาติให้นำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทุกชนิดเข้าห้องสอบ (หากตรวจพบ ให้ยุติการสอบและออกจากห้องสอบ)
9. ผลการสอบจะติดประกาศแจ้งหลังจากการสอบประมาณ 3 วันทำการหลังจากการสอบในแต่ละรอบ หรือวันพุธในสัปดาห์ถัดไป
10. การสอบแบ่งเป็น 2 ตอน นักศึกษาต้องสอบให้ผ่านคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน     
      ตอนที่ 1 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบออนไลน์ 
      ตอนที่ 2 เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์  70 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ
11. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด โดยเข้าสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 5 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
      หากเข้าสอบสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ การสอบใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
      การสอบตอนที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
      การสอบตอนที่ 2 ใช้เวลา 60 นาที
 
                

การใช้งาน Office365

17 มิถุนายน 2559
การใช้งาน Office365