Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

“ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๒

งาน “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา (หน้าหอนาฬิกา) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
   ชมนิทรรศการผลงานศิลปินสาขาทัศนศิลป์ และสาขาวรรณศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
   ชมนิทรรศการศิลปะเด็ก จากศิลปินจังหวัดราชบุรี กลุ่ม Rider (ไอ้มดแดง) ชมนิทรรศการผลงานของศิลปินสาขาวรรณศิลป์
เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  
   การแสดงของศิลปินทั้ง ๔ สาขา ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา (หอนาฬิกา) ดังนี้
เวลา ๑๖.๑๐ – ๑๘.๐๐ น.  
   การแสดงดนตรีวงโปงลาง "สายสัมพันธ์หมู่บ้านจอมบึง"
   การแสดงกลองยาวศิลปินหนองบัวค่าย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น.  
   VTR ประวัติระบำ "ชยราชปุรี"
   ระบำ "ชยราชปุรี" โดยศิษย์นาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   
   การแสดงของศิลปินทั้ง ๔ สาขา ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา(หน้าหอศิลป์ d’ Kunst) ดังนี้
เวลา ๑๘.๑๕ - ๒๐.๓๐ น.  
   การแสดงของศิลปิน เพชร โพธาราม, รุ่ง โพธาราม, และ สัญญา พรนารายณ์
เวลา ๒๐.๓๐ น.            
   ปิดงาน

“มาร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมราชบุรี ด้วยวิถีแห่งหัวใจ”

 
ภาพกิจกรรม งาน “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๒

“ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๑

งาน “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.     
   ชมนิทรรศการผลงานศิลปินสาขาทัศนศิลป์ และนิทรรศการผลงานของศิลปินและเยาวชน สาขาวรรณศิลป์
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.    
   กิจกรรม Art work shop  การพ่น Air brush วิทยากรโดย คุณชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัย
เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.    
   การวาดภาพระบายสี วิทยากรโดย คุณณภัทรชนม์ อภิรัตน์อุดมชัย
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.    
   กิจกรรมศิลปะเด็ก วิทยากรโดย ผศ.ปรียาพร บุษบา และชมรมศิลป์อาสาเวลา
เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.    
   การแสดงของศิลปินทั้ง ๔ สาขา ณ เวทีกลางแจ้งริมเขื่อนรัฐประชา(หน้าหอศิลป์ d’ Kunst) ดังนี้
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.    
   วง “กลิ่นดิน” ของเยาวชนมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.   
   ดนตรีไทยบรรเลง
เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. 
   พิธีกรเริ่มกล่าวต้อนรับผู้ชมและประชาสัมพันธ์งาน
เวลา ๑๗.๑๕-๑๗.๒๐ น. 
   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน
เวลา ๑๗.๒๐-๑๗.๓๐ น. 
   ประธาน นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.  
   อ่านบทอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บทประพันธ์และอ่านโดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ดนตรีไทยบรรเลงประกอบคำอาศิรวาท
- ทัศนศิลป์วาดภาพประกอบไปพร้อมกับการอ่านบทอาศิรวาท และ การบรรเลงดนตรีไทย วิทยากรโดยอาจารย์ปัญญา ไชยคำ
- ลิเกคณะน้ำผึ้งเดือนเพ็ญแสดงการรำถวายพระพรชัยของบทอาศิรวาท
- การแสดงละครใบ้โดยวงกลิ่นดินของเยาวชนมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
- การแสดงพิเศษของ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
- เสวนา เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมจะเยียวยาสังคมอย่างไร” วิทยากรโดยศิลปินอาวุโส
เวลา๒๐.๐๐น. ปิดงาน

ภาพกิจกรรม งาน “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๑

กิจกรรม "ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี"

 “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” การเปิดพื้นที่เพื่อปฏิรูปสังคม

 

    สืบเนื่องจาก อาจารย์เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป  ภายใต้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)  ได้ประสานความร่วมมือมายังนายวันชัย ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารจังหวัดราชบุรี  ซึ่งนายวันชัยก็เห็นด้วยกับแนวความคิดของเครือข่ายศิลปินที่การจัดทำโครงการจะก่อประโยชน์กับสังคม  จึงได้ให้การสนับสนุนกับงานนี้ และได้ตั้งคณะทำงานภาคประชาชนขึ้นมา ๑ ชุด เรียกว่า “คณะกรรมการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี”  มีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี  ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีวันเวลาแน่นอนต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของชาวราชบุรี  โดยนำเสนองานศิลปะทั้ง ๔ สาขา  ได้แก่  วรรณศิลป์  ทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดง  และคีตศิลป์  ด้วยความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยตระหนักว่า ศิลปะมีพลังสามารถกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคมให้อ่อนโยนและพร้อมจะเข้าใจโลกและชีวิตอันจะนำไปสู่ “สุนทรียสังคม”

    เครือข่ายศิลปิน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และภาคีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  ณ  บริเวณริมน้ำแม่กลอง หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  เดือนละ ๑ ครั้ง  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดสรรงบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คณะกรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ฯ ได้มีแผนจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖  รวม  ๑๐  ครั้ง  และในการตั้งชื่องานได้มีการประชุมอย่างมีส่วนร่วม  มีมติใช้ชื่องานในการเปิดพื้นที่ครั้งนี้ว่า  งาน “ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี”

    สืบเนื่องจากมติสมัชชาปฎิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในประเด็น ๙ มติ  ในมติที่  ๘  ประเด็นที่เป็นมติ  คือ  ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์และเยียวยาสังคม  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  โดยประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป  คือ  อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  กับกรรมการเครือข่ายฯ  มีอาจารย์รัศมี  เผ่าเหลืองทอง  อาจารย์ดนัย  หวังบุญชัย  และอาจารย์ชมัยภร  บางคมบาง  ประธานอนุกรรมการเครือข่ายศิลปินระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ได้ประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  คือ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  พร้อมด้วยนายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และนายสุทิน  ปัญญาโพธาสกุล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เพื่อให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่งใน ๕ จังหวัด  (จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดราชบุรี)  ในการสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องด้านศิลปวัฒนธรรม  ครั้งนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  ได้รับเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในการสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  เพื่อให้ส่งผลสู่การเป็นสมัชชาศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน  จึงกำหนดการประชุมศิลปินของจังหวัดราชบุรี  โดยมีเป้าหมาย  ๑๐๐  คน ขึ้นไป  ในวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕


“ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๑

“ศิลปวัฒนธรรมชยราชปุรี” ครั้งที่ ๒

 

 

คุณอยู่ที่: Home