Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บอก กล่าว เล่าเรื่อง e-chayaratchaphuri

e-chayaratchaphuri  (ชะ- ยะ- ราด- ชะ- ปุ- รี)


    ในส่วนนี้เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการกับพันธกิจของการทำนุบำรุง   ศิลปะและวัฒนธรรม

    ราชบุรี   เป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมที่เป็นพันธกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ e-chayaratchaphuri จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งแห่งคุณค่าต่อการบริการวิชาการของ  Muban Chombueng  Rajabhat  e-University 

    ชื่อที่เรียกว่า "ราชบุรี" นี้ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า เป็นเมืองแห่งพระราชาหรือดินแดนของพระราชามีหลักฐานที่กล่าวถึงชื่อเมืองปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๑ (ศิลาจารึกดังกล่าว สันนิษฐานว่าจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๘๓๕ เป็นจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) เนื้อความและคำแวดล้อมกล่าวถึงบริเวณที่พ่อขุนรามคำแหงปราบข้าศึกจน "มีเมืองกว้างช้างหลาย" โดยปริยายจึงหมายถึงอาณาจักรสุโขทัยนั้นกว้างขวางด้วยพระเดชากล้าหาญ เมื่อกล่าวถึงทางทิศใต้ หรือภาษาโบราณใช้ว่า "เบื้องหัวนอน" ความในจารึกระบุว่า

"...เบื้องหัวนอน ฮอดคนที พระบาง แพรก

สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช

ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว..."

    อีกแห่งหนึ่งปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ (ปราสาทพระขรรค์ อยู่ในนครวัด ประเทศกัมพูชา) จารึกเป็นภาษาสันสกฤต สันนิษฐานว่าจารึกไว้ประมาณหลังปี พ.ศ. ๑๗๔๐ ความในจารึกกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าวรมันที่ ๗ ทรงสร้างพระพุทธรูปไปประจำเมืองต่าง ๆ ดังมีรายนามเมืองว่า

"ศรีชยราชธานี ศรีชยันตนครี ชยสิงหวตี

ศรีชยวีรตี ละโว้ทยสิงปุรี สุวรรปุระศัมพูกปัฏฏนะ

ชยราชบุรี ศรีชยสิงหปุรี..."

    ชื่อเมืองดังที่ยกมานี้ หลายแห่งยังไม่ชัดแจ้งว่าอยู่ในเขตท้องที่ใด แต่ก็ยังมีอีกหลายเมืองที่สามารถสื่อความว่าได้เป็นเมืองในปัจจุบัน เช่น ละโว้ทยปุรี หมายถึง ลพบุรี, สุวรรณปุระ อาจเป็นได้ทั้งสุพรรณบุรี หรืออาจเป็นกาญจนบุรี เพราะทั้งสองชื่อนี้มีความหมายว่าเป็นเมืองทอง, สิงหปุรี น่าจะหมายถึงเมืองสิงห์ ที่มีปราสาทเมืองสิงห์อยู่ในเขตกาญจนบุรี ส่วน ชยราชบุรี นั้นหมายถึงเมืองราชบุรี

 --- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. ตนราชบุรี. ราชบุรี : บริษัทธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๐

     

 

คุณอยู่ที่: Home ความเป็นมา