Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายสุรินทร์ เหลือลมัย

นายสุรินทร์ เหลือลมัย นักภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ราชบุรี

 

 

นายสุรินทร์ เหลือลมัย เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2480 ที่ตรอกไม้ไผ่งาช้าง อ.เมือง (บ้านดอน) จ.สุราษฎร์ธานี นายสุรินทร์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้จัดเก็บเป็นข้อมูล ถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่า กลุ่มสาขาศิลปวัฒนธรรมชุมชนสมัยทวารวดีในภูมิภาคตะวันตก

นายสุรินทร์ เหลือลมัย เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ดังนี้

- อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

- อดีตเลขาธิการมูลนิธิประชาอุทิศ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

- อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

- กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

- กรรมการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจอมบึง

- ที่ปรึกษาหอประวัติสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

- เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จอมบึง วัดจอมบึง

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ผลงานด้านต่างๆ

- ร่วมสร้าง ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอน ของ สปจ.ราชบุรี

งานเขียนบทความและสารคดีต่างๆ เช่น

- "100 ปี จอมบึง" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2538)

- "ราชบุรี รุ่งอรุณแห่งปีสืบสานวัฒนธรรมไทย" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2538)

- "สถาปัตยกรรมไทย จังหวัดราชบุรี" (งบจาก สวช.ปี พ.ศ.2539)

- "ตำนานจอมบึง" ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอจอมบึง เมื่อ 11 มี.ค.2542

- "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี" (โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี) เมื่อปี พ.ศ.2550

- บทความในวารสารครูราชบุรี

- บทความในวารสารเมืองโบราณ

- บทความใน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

- วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เมืองชยบุรี (เกี่ยวกับเมืองราชบุรีในอดีต)

- ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมสังคมไทยที่มีผลต่อการพัฒนา

- เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย, ศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- หนังสือ "ตำนานนักเดินทาง" ซึ่งได้นำประวัติการเขียนภาพการ์ตูนที่เคยลงในวารสารชัยพฤกษ์ นำเสนอใน ผจญภัยในป่าจินตนาการกับสุรินทร์ เหลือลมัย และงานวิจัยเรื่อง "วันปีใหม่กะเหรี่ยงที่วัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง" (งบ สวช.ปี พ.ศ.2540)

เกียรติคุณและรางวัล

- พ.ศ.2515 และ 2517 รางวัลครูดีเด่นของจังหวัดราชบุรี จาก อบจ.ราชบุรี

- 2 ก.ย.2537 โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสครบรอบ 40 ปี

- 28 พ.ย.2539 ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

ความคาดหวังที่จะทำต่อไป

- ศึกษา ดูงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาเขียนบทความเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี และทำพิพิธภัณฑ์จอมบึง ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นอุทยานทางการศึกษา

 

 

 

ที่มาข้อมูล

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา. (หน้า 328-329)

คุณอยู่ที่: Home บุคคลสำคัญ นายสุรินทร์ เหลือลมัย