Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายวิรัช ขำมาลัย

นายวิรัช ขำมาลัย ศิลปินดีเด่นราชบุรี สาขาศิลปะการแสดง

 

 

นายวิรัช  ขำมาลัย เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2498 ที่บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง    จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายเสน่ห์กับนางละออ ขำมาลัย นายวิรัชได้สมรสกับ น.ส.บุญส่ง คำทอน มีบุตร 2 คน

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมต้น โรงเรียนศาลเจ้าแม่เบิกไพร

ระดับประถมปลาย โรงเรียนปลักแรต

ระดับมัธยมต้น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ระดับ ปกศ.ต้น จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

เรียนวิชา พ.ม.ด้วยตนเอง

ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

ผลงาน

ประดิษฐ์แซกโซโฟนดินเผา  เพื่อเผยแพร่ผลงานปั้นของชาวราชบุรี

ประดิษฐ์ปี่แก้วเพื่อควบคู่กับระนาดแก้ว ซึ่งวงดนตรีฟองน้ำนำมาบรรเลง

ประดิษฐ์แตรวงโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. เพราะแตรวงของจริงมีราคาแพง

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขนม เพราะต้องการเผยแพร่ทุเรียนกวนและสัปปะรดกวนของจังหวัดชุมพร

แสดงดนตรีในน้ำ บรรเลงระนาดเอกออกรายการตามไปดู

แสดงออกรายการ บริษัท เอ ที วี (ฮ่องกง) และไอทีวี ห้อยหัวตีระนาดและเคาะฟันเป็นเพลง ร่วมกับ  ด.ช.สุนันท์  พุทธา

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขวดน้ำโพราลิส และแก้วแชมเปญ

เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

เขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรีไทยลงวารสารต่างๆ เช่น วารสารราชบุรี  วารสารชงโค วารสารโรงเรียนบ้านตัดผม ฯลฯ

เป็นผู้สอนดนตรีไทยโดยไม่รับค่าตอบแทน จำนวน 12 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นต้นมา

เกียรติประวัติและผลงาน

พ.ศ.2525 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประพันธ์เพลงมาร์ชประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พ.ศ.2540-2541 ได้รับการเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาการแสดง สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ 2 ปีซ้อน

พ.ศ.2541ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2542

 

ที่มา :

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา.(หน้า 317-318)

คุณอยู่ที่: Home บุคคลสำคัญ นายวิรัช ขำมาลัย