Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายพิเศษ สงเคราะห์

นายพิเศษ สงเคราะห์..คนเลี้ยงปลาโพธาราม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2554

 

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ.2554 มีชาวจังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ คือ นายพิเศษ สงเคราะห์ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ

 

นายพิเศษ  สงเคราะห์

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 สาขาเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาการประมง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเศษฯ เป็นเกษตรกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ทำให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรมีความสำคัญ สามารถอยู่คู่กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2543 ก็ได้ดำเนินกิจการเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งเป็นกิจการเดิมของครอบครัวต่อจากคุณตา ขนาดของฟาร์มขณะนั้นไม่ใหญ่มากนัก โดยมีความคิดว่าตนเองมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการศึกษามา น่าจะนำมาพัฒนากิจการของครอบครัวให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้

ในระยะแรกๆ พื้นที่ฟาร์มบางส่วนก็ต้องเช่าดำเนินกิจการ  จนต่อมาจึงสามารถซื้อจากเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นของตนเองได้ โดยใช้เงินกำไรที่มาจากผลการประกอบการกิจการด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามจำหน่าย และได้พัฒนาฟาร์มจนกิจการขยายเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้มี บ่อดิน 37 บ่อ เนื้อที่ 40 ไร่ บ่อซีเมนต์เพาะฟักและอนุบาลขนาด 3X4 เมตร อีกจำนวน 65 บ่อ กำลังดำเนินการผลิตปลาสวยงามที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความหลากหลายในชนิดและสายพันธุ์

ปี พ.ศ.2549 นายพิเศษฯ สามารถเพาะพันธุ์ปลาหมูอารีย์ ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ได้สำเร็จ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ยังไม่มีคนอื่นทำได้สำเร็จ นอกจากนั้นยังเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดสวยงามชนิดต่างๆ อีกหลากหลายชนิด อาทิ ปลาทรงเครื่อง ปลาหางไหม้ ปลากาแดงเผือก ปลากาแดงนคร ปลาน้ำผึ้งเผือก ปลาน้ำผึ้งดำ ปลาเล็บมือนาง และปลาหมูพม่า

ผลงานและความสำเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ  ทำให้สามารถส่งออกผลผลิตได้มากกว่า 2 ล้านตัวต่อปี มีมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียและฮ่องกง ส่วนผลผลิตที่จำหน่ายภายในประเทศมีมากกว่า 3 แสนตัวต่อปี ปัจจุบันเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ตามระเบียบของกรมประมง รวมทั้งเป็นฟาร์มที่ปฏิบัติและรักษาความเป็นมาตรฐานของการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (สพอ. /สรอ.) ตามหลักเกณฑ์ของกรมประมงอย่างสม่ำเสมอ

นายพิเศษ  สงเคราะห์ ได้ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมาโดยตลอด มีประสบการณ์ด้านนี้เป็นเวลากว่า 11 ปี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามแก่เกษตรกรและบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป และให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาเข้ามาฝึกงานภายในฟาร์มเป็นประจำทุกปี

นายพิเศษ  สงเคราะห์ นับว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เกษตรกร มีความมุ่งมั่น อดทน คิดค้นเพาะพันธุ์ปลาสวยงามชนิดใหม่ๆ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอีกทางหนึ่งด้วย เป็นผู้ที่สร้างงาน สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท  จนได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ประจำปี 2554 และได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2554

คุณอยู่ที่: Home บุคคลสำคัญ นายพิเศษ สงเคราะห์